bs_logo

PROCESY SĄDOWE
OBRONY KARNE i DYSCYPLINARNE
EGZEKUCJA WIERZYTELNOŚCI
PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Blog

Vlog

Specjalizacje

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu: 

- cywilnych procesów sądowych:
 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
 • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
 • skargi kasacyjne, nadzwyczajne i reprezentowanie Klientów przed Sądem Najwyższym
- postępowań karnych:
 • obrona oskarżonych przed sądami wszystkich instancji

 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • podejmowanie czynności na etapie postępowania przygotowawczego
 • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych
 • sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji w sprawach karnych
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnoskarbowych
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o wykroczenia
- postępowań dyscyplinarnych:
 • obrona obwinionych notariuszy
 • obrona obwinionych adwokatów
 • obrona obwinionych radców prawnych

·
·

·

- prawa nieruchomości:
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • reprezentowanie stron w negocjacjach przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
 • pomoc w formułowaniu treści aktów notarialnych
 • ustalanie nieprawidłowości w aktach notarialnych
 • postępowanie wieczystoksięgowe
 • prostowanie wpisów w księgach wieczystych
 • umowy deweloperskie
 • odzyskiwanie wywłaszczonych nieruchomości
 • odzyskiwanie nieruchomości przejętych w trybie dekretu Bieruta
 • ochrona własności i posiadania nieruchomości
 • nabywanie własności nieruchomości przez zasiedzenie
- budownictwa i procesu inwestycyjnego:
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów dotyczących procesu budowlanego
 • reprezentowanie Klientów w sporach wynikających z kontraktów budowlanych
 • ustalanie warunków zabudowy
 • uzyskiwanie pozwoleń na budowę
 • legalizacja samowoli budowlanej
 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • opiniowanie, weryfikacja, analiza umów deweloperskich
- kontraktów handlowych:
 • negocjowanie i sporządzanie kontraktów handlowych
 • doradztwo w realizacji kontraktów
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
- spraw spadkowych:
 • doradztwo w zakresie testamentów
 • umowy o dział spadku
 • sądowe sprawy spadkowe
- postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych:
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej
 • reprezentowanie Klientów przed WSA i NSA

Publikacje

Dane kontaktowe

KANCELARIA PRAWNA
prof. UŁa dr hab. Ryszard Strzelczyk – radca prawny

pl. Konstytucji 4 lok. 15,
00-552 Warszawa
+48 512 362 632
+48 512 362 631
radca.prawny.strzelczyk@gmail.com

Skontaktuj się z prawnikiem

7 + 14 =

Kancelaria Radcowska