bs_logo

PROCESY SĄDOWE
OBRONY KARNE i DYSCYPLINARNE
EGZEKUCJA WIERZYTELNOŚCI
PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Jesteśmy firmą prawniczą świadczącą pomoc z zakresu wielu dziedzin prawa. Reprezentujemy Klientów w procesach sądowych: cywilnych, gospodarczych i karnych. Profesjonalną obsługę zapewnia naszym Klientom zespół doświadczonych prawników działających pod kierunkiem radcy prawnego prof. UŁa dr hab. Ryszarda Strzelczyka. Od ponad 30 lat gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta. Świadczymy usługi najwyższej jakości, zapewniając naszym Partnerom poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy zorientowani na sukces naszego Klienta.

Specjalizacje

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu: 

- cywilnych procesów sądowych:
 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
 • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
 • skargi kasacyjne, nadzwyczajne i reprezentowanie Klientów przed Sądem Najwyższym
- postępowań karnych:
 • obrona oskarżonych przed sądami wszystkich instancji

 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • podejmowanie czynności na etapie postępowania przygotowawczego
 • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych
 • sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji w sprawach karnych
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnoskarbowych
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o wykroczenia
- prawa nieruchomości:
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • reprezentowanie stron w negocjacjach przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
 • pomoc w formułowaniu treści aktów notarialnych
 • ustalanie nieprawidłowości w aktach notarialnych
 • postępowanie wieczystoksięgowe
 • prostowanie wpisów w księgach wieczystych
 • umowy deweloperskie
 • odzyskiwanie wywłaszczonych nieruchomości
 • odzyskiwanie nieruchomości przejętych w trybie dekretu Bieruta
 • ochrona własności i posiadania nieruchomości
 • nabywanie własności nieruchomości przez zasiedzenie
- budownictwa i procesu inwestycyjnego:
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów dotyczących procesu budowlanego
 • reprezentowanie Klientów w sporach wynikających z kontraktów budowlanych
 • ustalanie warunków zabudowy
 • uzyskiwanie pozwoleń na budowę
 • legalizacja samowoli budowlanej
 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • opiniowanie, weryfikacja, analiza umów deweloperskich
- kontraktów handlowych:
 • negocjowanie i sporządzanie kontraktów handlowych
 • doradztwo w realizacji kontraktów
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
- spraw spadkowych:
 • doradztwo w zakresie testamentów
 • umowy o dział spadku
 • sądowe sprawy spadkowe
- postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych:
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej
 • reprezentowanie Klientów przed WSA i NSA
- prawa farmaceutycznego:
 • oznakowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • negocjacjowanie kontraktów farmaceutycznych
 • reprezentowanie Klientów w procesach sądowych związanych z produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

Publikacje

Dane kontaktowe

KANCELARIA PRAWNA
prof. UŁa dr hab. Ryszard Strzelczyk – radca prawny

pl. Konstytucji 4 lok. 15,
00-552 Warszawa
+48 512 362 632
+48 512 362 631
radca.prawny.strzelczyk@gmail.com

Skontaktuj się z prawnikiem

14 + 15 =

Kancelaria Radcowska