bs_logo

PROFESJONALNA POMOC PRAWNAPROCESY SĄDOWE
OBRONY KARNE
NIERUCHOMOŚCI

Jesteśmy firmą prawniczą świadczącą profesjonalną pomoc prawną z zakresu wielu dziedzin prawa. Reprezentujemy naszych klientów w procesach sądowych cywilnych, gospodarczych i karnych. Naszymi klientami są krajowi i zagraniczni przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne i prawne nieprowadzące działalności gospodarczej. Profesjonalną obsługę prawną, w tym doradztwo prawne, przygotowywanie projektów umów, ekspertyzy oraz kompleksowe prowadzenie procesów sądowych, zapewnia naszym klientom zespół doświadczonych prawników działających pod kierunkiem radcy prawnego prof. nadzw. dra hab. Ryszarda Strzelczyka, który jest również współzałożycielem sieci firm znanych pod nazwą BRACIA STRZELCZYK. Od ponad 30 lat gwarantujemy indywidualne podejście do każdego klienta. Potrafimy zrozumieć jego potrzeby i zaproponować najskuteczniejsze praktyczne rozwiązania. Świadczymy usługi najwyższej jakości, zapewniając naszym klientom poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy zorientowani na sukces naszego klienta.

Specjalizacje

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego i karnego, w szczególności z zakresu:

- nieruchomości:
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • reprezentowanie stron w negocjacjach przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
 • pomoc w formułowaniu treści aktów notarialnych
 • ustalanie nieprawidłowości w aktach notarialnych
 • postępowanie wieczystoksięgowe
 • prostowanie wpisów w księgach wieczystych
 • umowy deweloperskie
 • odzyskiwanie wywłaszczonych nieruchomości
 • odzyskiwanie nieruchomości przejętych w trybie dekretu Bieruta
 • ochrona własności i posiadania nieruchomości
 • nabywanie własności nieruchomości przez zasiedzenie
 • kompleksowe prowadzenie spraw dotyczących służebności przesyłu, w tym dochodzenie odszkodowań za urządzenia przesyłowe wzniesione bezprawnie na cudzych gruntach
- cywilnych procesów sądowych:
 • prowadzenie negocjacji i mediacji
 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
 • postępowania zabezpieczające i egzekucyjne
 • skargi kasacyjne i reprezentacja przed Sądem Najwyższym
- postępowań karnych:
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • podejmowanie czynności na etapie postępowania przygotowawczego
 • reprezentacja oskarżycieli posiłkowych
 • obrona oskarżonych we wszystkich instancjach
 • sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji w sprawach karnych
 • reprezentacja w postępowaniach karnoskarbowych
 • reprezentacja w sprawach wykroczeniowych
- kontraktów handlowych:
 • negocjowanie i sporządzanie kontraktów handlowych
 • opiniowanie kontraktów pod kątem oceny ryzyk i właściwego zabezpieczenia interesów Klienta
 • doradztwo w zakresie realizacji zawartych kontraktów, a także ich wygaszania
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
- budownictwa i procesu inwestycyjnego:
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie wszelkich umów dotyczących procesu budowlanego
 • reprezentacja Klientów w sporach wynikających z kontraktów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej związanych z ustaleniem warunków zabudowy oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie legalizacji samowoli budowlanej i innych robót budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości – badanie ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź studiów zagospodarowania
 • przygotowywanie i sporządzanie skarg, zażaleń, odwołań na decyzje administracyjne i postanowienia
 • opiniowanie, weryfikacja, analiza umów deweloperskich
- spraw spadkowych:
 • doradztwo w zakresie testamentów
 • umowy o dział spadku
 • sądowe sprawy spadkowe, w tym dochodzenie roszczeń związanych ze spadkiem, sprawy o dział spadku, sprawy dotyczące wydziedziczenia
- postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych:
 • kompleksowe reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej
 • przygotowywanie środków zaskarżenia, w tym odwołań od decyzji lub wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • przygotowywanie skarg do WSA
 • prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych
 • reprezentacja przed NSA
- prawa farmaceutycznego:
 • oznakowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • negocjacja kontraktów farmaceutycznych
 • reprezentacja klienta w procesach sądowych związanych z produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
- znaków towarowych:
 • rejestracja znaków towarowych
 • naruszenia prawa ochronnego
 • reprezentacja klientów w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym oraz sądami administracyjnymi

Publikacje

Dane kontaktowe

KANCELARIA PRAWNA
prof. nadzw. Ryszard Strzelczyk – radca prawny

pl. Konstytucji 4 lok. 15,
00-552 Warszawa
+48 512 362 632
+48 512 362 631
radca.prawny.strzelczyk@gmail.com

Skontaktuj się z prawnikiem

1 + 3 =

Kancelaria Radcowska